ارکان همایش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
دکتر سید علیرضا مروجی

دکتر سید علیرضا مروجی

رئیس همایش

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

دبیر اجرایی همایش

ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر محمد باقر میران زاده

دکتر محمد باقر میران زاده

دبیر علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر اشرف مظاهری

دکتر اشرف مظاهری

مدیر علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

مدیر اجرایی و مشاور علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان | عضو هیات مدیره ی انجمن علمی بهداشت محیط ایران