ارکان همایش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
دکتر سید علیرضا مروجی (رئیس همایش)

دکتر سید علیرضا مروجی (رئیس همایش)

رئیس همایش

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

دبیر اجرایی همایش

ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر محمد باقر میران زاده

دکتر محمد باقر میران زاده

دبیر علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر اشرف مظاهری

دکتر اشرف مظاهری

مدیر علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

مدیر اجرایی و مشاور علمی همایش

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان عضو هیات مدیره ی انجمن علمی بهداشت محیط ایران