شبکه خدمات

علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست

علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست

چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل

چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با عوامل محیطی

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با عوامل محیطی

سایر موضوعات مرتبط

سایر موضوعات مرتبط

تغییر اقلیم و سلامت

تغییر اقلیم و سلامت

پایش آلاینده های محیطی

پایش آلاینده های محیطی

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش