میله های پیشرفت

رشد کسب و کار (۲۰۱۸)
۷۰%
رشد سرمایه گذاری (۲۰۱۹)
۸۰%
رشد مالی (۲۰۲۰)
۹۰%
رشد کسب و کار (۲۰۱۸)
۷۰%
رشد سرمایه گذاری (۲۰۱۹)
۸۰%
رشد مالی (۲۰۲۰)
۹۰%
رشد کسب و کار (۲۰۱۸)
۷۰%
رشد سرمایه گذاری (۲۰۱۹)
۸۰%
رشد مالی (۲۰۲۰)
۹۰%
رشد کسب و کار (۲۰۱۸)
۷۰%
رشد سرمایه گذاری (۲۰۱۹)
۸۰%
رشد مالی (۲۰۲۰)
۹۰%
رشد کسب و کار (۲۰۱۸)
۷۰%
رشد سرمایه گذاری (۲۰۱۹)
۸۰%
رشد مالی (۲۰۲۰)
۹۰%
 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش