همایشهای برگزار شده توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 انجمن علمی بهداشت محیط ایران، هر ساله  با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، همایشی تحت عنوان همایش ملی بهداشت محیط  برگزار می کند که در این همایش آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی عرصه بهداشت محیط زیست کشور بصورت مقالات سخنرانی و پوستر ارائه می گردد.

در این همایش که هر ساله با استقبال گسترده علاقه مندان برگزار می گردد موضوعات مختلفی چون مهندسی آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، کنترل آلودگی هوا، ارزیابی اثرات محیط زیست، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و… مورد بحث و تبادل نظر محققان قرار می گیرد. سابقه پرافتخار این همایش در زیر ذکر گردیده است:

ردیف  عنوان همایش محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ اولین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (آبان  ۱۳۷۴)
۲ دومین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (آبان  ۱۳۷۸)
۳ سومین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان (آبان  ۱۳۷۹)
۴ چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  (آبان  ۱۳۸۰)
۵ پنجمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (آبان ۱۳۸۱)
۶ ششمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران (آبان۱۳۸۲)
۷ هفتمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد (آبان۱۳۸۳)
۸ هشتمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (آبان۱۳۸۴)
۹ نهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (آبان ۱۳۸۵)
۱۰ دهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان (آبان ۱۳۸۶)
۱۱ یازدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (آبان ۱۳۸۷)
۱۲ دوازدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (آبان ۱۳۸۸)
۱۳ سیزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان (آبان ۱۳۸۹)
۱۴ چهاردهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  (آبان ۱۳۹۰)
۱۵ پانزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان (آبان ۱۳۹۱)
۱۶ شانزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مهر ۱۳۹۲)
۱۷ هفدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دی ۱۳۹۳)
۱۸ هیجدهمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز (آذر ۱۳۹۴)
۱۹ اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی تهران (آبان ۱۳۹۵)
۲۰ دومین  همایش بین المللی و بیستمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  آذر ۱۳۹۶
۲۱ سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان  اسفند ۱۳۹۷