همایش ملی بهداشت محیط باسابقه ترین همایش علمی مداوم کشور است. برگزارکننده اصلی آن” انجمن علمی بهداشت محیط ایران” است. هر ساله یکی از دانشگاههای کشور میزبان برگزاری این همایش است. از سال ۱۳۹۵ این همایش بصورت بین المللی برگزار گردیده و تاکنون چهار دوره از آن بصورت بین المللی با حضور محققان و اساتید برجسته دنیا برگزار گردیده است.

 

دوره  همایش سال دانشگاه علوم پزشکی برگزار کننده نحوه برگزاری
اولین ۷۴  تهران ملی
دومین ۷۸  تهران ملی
سومین ۷۹  کرمان ملی
چهارمین ۸۰  یزد ملی
پنجمین ۸۱  ایران ملی
ششمین ۸۲  مازندران ملی
هفتمین ۸۳  شهرکرد ملی
هشتمین ۸۴  تهران ملی
نهمین ۸۵  اصفهان ملی
دهمین ۸۶  همدان ملی
یازدهمین ۸۷ زاهدان ملی
دوازدهمین ۸۸ شهید بهشتی ملی
سیزدهمین ۸۹  کرمان ملی
چهاردهمین ۹۰  یزد ملی
پانزدهمین ۹۱  رشت ملی
شانزدهمین ۹۲  تبریز ملی
هفدهمین ۹۳  بوشهر ملی
هجدهمین ۹۴  شیراز ملی
نوزدهمین ۹۵  تهران ملی و بین المللی
بیستمین ۹۶  یزد ملی و بین المللی
بیست و یکم ۹۷  زنجان ملی و بین المللی
بیست و دوم ۹۸ انجمن علمی با همکاری  تهران و  یزد ملی
بیست و سومین ۹۹ دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد ملی و بین المللی
بیست و چهارمین در حال برگزاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با انجمن علمی ملی و بین المللی