محورهای همایش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط در محور های زیر فعالیت خواهد داشت

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل اپیدمی ها (با تاکید بر کرونا)
ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر محیطی
بهداشت محیط؛ گذشته، حال و آینده
کار آفرینی و اشتغال و تجاری سازی خدمات در بهداشت محیط
بهداشت محیط؛ آموزش عمومی و مسئولیت اجتماعی
شاخص های بهداشت محیط
فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
پایش زیستی آلاینده های محیط زیست