محورهای همایش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
محور های همایش محور های همایش

محور های همایش

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید با تأکید بر کووید ۱۹
ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر محیطی
چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگری و راه های کنترل و مدیریت آن
خلق ثروت و پویایی پایدار در بهداشت محیط
بهداشت محیط؛ سیاستگذاری، عوامل اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و آموزش عمومی
شاخص های بهداشت محیط
فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
پایش زیستی آلاینده های محیط زیست