اطلاعیه مهم در خصوص ارسال مقالات

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ارسالی به همایش بهداشت محیط ۱- مقاله باید طبق فرمتی که داخل سایت است آماده گردد در غیر اینصورت در دستور فرآیند اولیه داوری قرار نخواهد گرفت. ۲- مقاله ارسال شده باید حاصل کار پژوهشی نویسنده و ادامه مطلب