اطلاعیه مهم در خصوص ارسال مقالات

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ارسالی به همایش بهداشت محیط
۱- مقاله باید طبق فرمتی که داخل سایت است آماده گردد در غیر اینصورت در دستور فرآیند اولیه داوری قرار نخواهد گرفت.
۲- مقاله ارسال شده باید حاصل کار پژوهشی نویسنده و همکاران معرفی شده در مقاله بوده و تمام یا بخشی از آن از کارهای دیگران برداشته نشده باشد.
۳- محتوای مقاله ارسال شده تحت همین عنوان یا عناوین دیگر، قبلاً در جای دیگری ارائه نشده باشد.
۴- به لحاظ حقوقی و مالکیت معنوی، مقاله ارسال شده متعلق به نویسنده و همکاران ذکر شده می باشد
۵- همه نویسندگان مقاله در جریان تولید و ارائه مقاله و محتوی آن بوده و وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله به درستی ذکر شده باشد.
۶- هرگونه ادعا یا شکایتی در رابطه با مقاله ارسالی مطرح شود، نویسنده پاسخگو هست و هیچگونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه همایش نمی باشد.
۷- در صورتی که نادرستی هر یک از ادعاهای فوق مشخص گردد، دبیرخانه همایش می تواند بدون اجازه نویسنده نسبت به حذف مقاله از مجموعه مقالات و سایر اقدامات قانونی اقدام نموده و نویسنده را در لیست سیاه همایش قرار دهد.

دبیرخانه همایش

پیام بگذارید