به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در همایش میرساند لازم است مقاله ی ارسالی فرمت همایش را رعایت کند. لطفا فرمت تهیه شده را دانلود کنید و مقاله ی خود را بر اساس آن و به دقت تنظیم نمایید. در صورتی که مقالات ارسالی فرمت زیر را رعایت نمایند وارد مرحله داوری مقالات نخواهند شد.

لازم است به این نکته توجه شود که نویسنده مسئول مقاله باید کاملا مشخص باشد(ترجیحا نویسنده اول باشد) چرا که تمامی مکاتبات و اطلاع رسانی های همایش با نویسنده مسئول انجام خواهد شد و مسئول پاسخگوی مقاله از نظر دبیرخانه همایش ، فقط نویسنده مسئول خواهد بود .

در گواهی ارائه مقاله که پس از همایش توسط دبیرخانه صادر میشود اسامی تمامی نویسندگان مقاله ذکر خواهد شد.

جهت دانلود فرمت مقاله همایش کلیک کنید