وارد سامانه میشوید، مقالات > مقاله های من

بر روی دایره آبی رنگ کنار محور همایش کلیک کرده و سپس روی ویرایش میزنید و اقدام به ویرایش مقاله میکنید