زمان های کلیدی

مهلت ارسال مقالات به صورت کامل: ۱۵ مهر ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری: ۱۵ آبان ۱۴۰۱

مهلت پرداخت هزینه: ۵ آذر ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ آذر تا ۱ دی ۱۴۰۱