زمان های کلیدی

مهلت ارسال مقالات به صورت کامل: ۵ آبان ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری: ۵ آذر ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ آذر تا ۱ دی ۱۴۰۱

 
 

 

 

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش