تعرفه ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعرفه ثبت نام

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

دانشجویان

هزار تومان۸۰ /سالیانه
  • آمار و گزارش روزانه

اساتید

هزار تومان۱۲۰ /سالیانه
  • آمار و گزارش روزانه

آزاد

هزار تومان۱۸۰ /سالیانه
  • تست تست