ابتدا وارد پرتابل خود میشوید و سپس بر روی مقالات و سپس مقاله های من کلیک کنید

سپس روی دایره آبی رنگ کنار محور همایش کلیک کنید و نتیجه داوری را میتوانید مشاهده کنید