محورهای همایش

علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب

چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با عوامل محیطی

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب

سایر موضوعات مرتبط

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب

تغییر اقلیم و سلامت

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب

پایش آلاینده های محیطی

استراتژی کسب و کار هوش تجاری برنامه ریز کسب و کار تغییر اقلیم و سلامت علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست آخرین اخبار زیر ساخت وب سایت و سامانه همایش به روز شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ارتباط با ما اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور info@ehconference.ir […]
ادامه مطلب
 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش