محور های مقالات

 

طبق مصوبه شورای عالی ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط محورهای علمی همایش با تغییرات جزیی نسبت به سال های گذشته به شرح ذیل می باشند:

 

۱- نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با عوامل محیطی

 • بار بیماری های ناشی از عوامل خطرمحیطی ( آلودگی هوا، پسماند، فاضلاب، آلودگی آب …….)
 • بیماری های نوپدید و بازپدید با تأکید بر کووید ۱۹

۲- چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل

 • سیاستگذاری، جنبه های اقتصادی، مسئولیت اجتماعی، آموزش همگانی، تعامل خطر و مشارکت اجتماعی
 • روش های سازگاری و بهبود ظرفیت و تاب آوری زیستی
 • ارزیابی چرخه حیات و توسعه پایدار
 • استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی

۳- علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست

 • مدیریت و تصفیه آب و فاضلاب
 • پردازش و تصفیه لجن
 • مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، کشاورزی و خدمات سلامت
 • استفاده مجدد، بازچرخش و بازیافت منابع، مواد و انرژی
 • مدیریت، کنترل و تصفیه آلاینده های هوا
 • مدیریت اثرات پرتوهای محیطی زیان آور
 • روش های بهبود و ارتقای شاخص های بهداشت محیطی
 • ترویج تولید و کاربری سوخت های سبز و انرژی های تجدیدپذیر

۴- پایش آلاینده های محیطی

 • شناخت، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های آب و خاک، هوا، صدا و پسماند، پرتوهای محیطی
 • پایش کیفیت و آلودگی محصولات غذایی و کشاورزی
 • شناسایی، برآورد و تعیین سیاهه انتشار آلاینده های محیطی
 • تعیین و پایش شاخص های بهداشت محیطی
 • پایش زیستی عوامل خطر محیطی در انسان و …

۵- تغییر اقلیم و سلامت

 • شناخت و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت
 • حساسیت و آسیب پذیری های محیطی
 • ظرفیت و تاب آوری زیستی در مواجهه با تغییر اقلیم
 • روش های کاهش و مقابله با اثرات تغییر اقلیم بر سلامت

۶- سایر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط

 • بهداشت مسکن و اماکن عمومی
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی و محصولات کشاورزی
 • ارزیابی پیامدهای طرح های توسعه بر سلامت و محیط
 • بهسازی محیط و کنترل ناقلین

همچنین در حاشیه همایش دو نشست تخصصی با موضوعات زیر و با حضور صاحبنظران داخلی و بین المللی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد:

* نشست علمی ۱ با موضوع :  نقش عوامل زمین زاد در سلامت و محیط زیست

* نشست علمی ۲  با موضوع : خلق ثروت و پویایی پایدار در بهداشت محیط

 

 

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش