سازمان همایش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

برگزار کننده

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

برگزارکننده

دکتر مهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری

دبیر علمی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش

دبیر هماهنگی

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

دکتر احسان ابویی

دکتر احسان ابویی

دبیر اجرایی

هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد