برگزار کننده

انجمن علمی بهداشت محیط ایران


با همکاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد


رییس همایش :

دکتر علی اکبری ساری

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران


دبیر علمی:

دکتر محمود علی محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران


دبیر اجرایی:

دکتر مهدی مختاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد