سازمان همایش

رییس همایش:

دکتر محمدحسین سرمست شوشتری

استاد جراحی عمومی

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر امین ترابی پور

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دبیر علمی همایش:

دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

استاد مهندسی بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دبیر اجرایی

دکتر افشین تکدستان

استاد مهندسی محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رییس دبیرخانه

دکتر محمدجواد محمدی

استادیار مهندسی بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مدیر علمی همایش

دکتر رضا دهبندی

استادیار زمین شناسی زیست محیطی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 
 

 

 

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش