کمیته علمی

نام سمت رشته تخصصی رتبه علمی مرکز
علیرضا مصداقی نیا عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده نودهی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا سعیدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاظم ندافی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
نعمت الله جعفر زاده عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
افشین تکدستان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی احمدی مقدم عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علی اکبر بابایی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
غلامرضا گودرزی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سهند جرفی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمد جواد محمدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بهمن چراغیان عضو هیات علمی اپیدمیولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
عبدالکاظم نیسی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
یاسر طهماسبی بیرگانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رضا دهبندی عضو هیات علمی زمین شناسی زیست محیطی استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نادره رهبر فرش پیرا عضو هیات علمی شیمی تجزیه استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
امین ترابی پور همدانی عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بهزاد فولادی دهقی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کامبیز احمدی انگالی عضو هیات علمی آمار زیستی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
حسینعلی اصغرنیا ایمنی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
عبدالایمان عموئی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی حقیقی عضو هیات علمی مهندسی عمران – محیط زیست استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شیرمردی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
مریم شیرانی عضو هیات علمی سم شناسی و داروشناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رضا جلیل زاده عضو هیات علمی مهندسی محیط زیست دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
سیده سولماز دشتی عضو هیات علمی علوم  محیط زیست دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
محبوبه چراغی عضو هیات علمی آلودگی  های محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
پروانه تیشه زن عضو هیات علمی مهندسی محیط زیست استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حمید کثیری عضو هیات علمی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر ایرج  نبی پور عضو هیات علمی غدد درون ریز و متابولیسم استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مرتضی خفائی عضو هیات علمی بهداشت عمومی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمد صادق حسنوند عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود یونسیان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا موسوی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه تربیت مدرس
مجید کرمانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرنوش ابطحی محصل عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی هادی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سجاد عباسی عضو هیات علمی زمین شناسی زیست محیطی استادیار دانشگاه شیراز
احمد رضا یاری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم
مقداد پیرصاحب عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ادریس بذرافشان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کامیار یغمائیان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهناز نیک آئین عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یعقوب حاجی زاده عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد ملکوتیان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم فرجی پری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بنت الهدی امیری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انوشیروان محسنی بندپی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا سمرقندی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
احمد رضا یزدان بخش عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر حسین محوی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مهدی امین عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر اسلامی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افشین ملکی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
روشنک رضائی کلانتری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسن احرامپوش عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
محمدتقی قانعیان عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
مهدی مختاری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
علیرضا رحمانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
بیژن بینا عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منصوره دهقانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد مسافری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حسن تقی پور عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اشرف مظاهری تهرانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
احسان احمدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رضا دهقانزاده ریحانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدرضا سمائی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی اصغر نجف پور عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افشین ابراهیمی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سینا دوبرادران عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بهزاد شاهمرادی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مهدی  فرزادکیا عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد جنیدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد علی ززولی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ذبیح اله یوسفی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رمضانعلی دیانتی تیلکی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمد مهدی امام جمعه عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رضا درویشی چشمه سلطانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علی کولیوند عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک
میترا غلامی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رضا مهراسبی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
فرشید قنبری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی آبادان
محمد حسینی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی الماسی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمدمهدی بانشی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج
سهیلا رضایی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج
قادرغنی زاده عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
حسین معصوم بیگی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
بابک کاکاوندی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد تقی صمدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
غلامرضا مصطفائی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد باقر میران زاده عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محسن انصاری عضو هیات مدیره انجمن بهداشت محیط ایران مهندسی بهداشت محیط دانشجوی دکتری عضو هیات مدیره انجمن بهداشت محیط ایران
زهرا عطافر عضو هیات مدیره انجمن بهداشت محیط ایران مهندسی بهداشت محیط عضو هیات مدیره انجمن بهداشت محیط ایران – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
حسن خرسندی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
حسن رحمانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حشمت الله نورمرادی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
عباس میرزایی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
زهرا نوری مطلق عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بهرام کمره ئی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
منصور قادر پوری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هیوا حسینی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
هوشیار حسینی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بهمن رماوندی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سیدنادعلی علوی بختیاروند عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر شیخ محمدی دیزج عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی خوی
داریوش رنجبر وکیل آبادی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
امیر محمدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشکده علوم پزشکی مراغه
حاتم گودینی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد نوری سپهر عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
مهدی وثوقی نیری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
یوسف دادبان شهامت عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
یدالله فخری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
حمیدرضا غفاری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
جلیل جعفری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علی نقی زاده عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بهنام باریک بین عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علی اکبر محمدی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
فردوس کرد مصطفی پور عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسین کمانی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مازیار پیدا عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
محمد میری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
احمد اله آبادی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
حسن کرامتی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
اله بخش جاوید عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مهرداد فرخی کری بزرگ عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
باقر حیاتی عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشکده علوم پزشکی خلخال
حسین آذرپیرا عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشکده علوم پزشکی ساوه
سیدمحمود کاشفی پور دزفولی عضو هیات علمی مهندسی عمران- سازه های آبی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی عضو هیات علمی زمین شناسی اقتصادی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمیشی عضو هیات علمی مهندسی عمران- سازه های آبی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
یلدا هاشم پور عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی اسدی قالهری عضو هیات علمی مهندسی بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش