کمیته اجرایی

دکتر افشین تکدستان، دبیر اجرایی همایش، دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، دبیر علمی همایش، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر محمد جواد محمدی، رییس دبیرخانه، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر رضا دهبندی، مدیر علمی همایش، دکتری تخصصی زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر مهدی احمدی مقدم، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر یاسر طهماسبی بیرگانی، دکتری تخصصی مهندسی عمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر سهند جرفی، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر غلامرضا گودرزی، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر علی اکبر بابایی، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر عبدالکاظم نیسی، دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر اشرف مظاهری تهرانی، دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ندا رشادتیان، کارشناس مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
حلیمه خاصری، کارشناس مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمد رضوانی، دانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم هاشمخانی، کارشناس انجمن علمی بهداشت محیط ایران
معین خالویی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی تهران
فاطمه کیانی، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهرسا دریکوندی، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
معصومه طاهریان، کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پریسا آسبان، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مریم حرمتی، کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پرنیا کنعانی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کوثر موسوی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کوثر محمدی ، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ریحانه شیخ زاده، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فاطمه کاظمی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
حدیث داور پناه، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

روح الله شکری، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مجید فرهادی، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فاطمه محمدی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مریم براتی فر، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سیده اسماموسوی نژاد، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نیلوفر لجم اورک، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

راضیه کاظمی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سحر سرکهکی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرضیه سبحه، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

حدیث داورپناه، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مطهره علایی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شیلا قصاب زاده، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مبینا موسوی شفاعت، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فاطمه مومبنی کاظمی، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پرنیا بشردوست، دکتری بهداشت محیط، دانشگاه تهران

نیره رضایی، دکتری مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رحیمی الهه نوروززاده، ارشد مهندسی بهداشت مخیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش