راهنما سامانه

اموزش نحوه ی ثبت نام در وبسایت همایش بهداشت محیط ایران
آموزش نحوه ی ارسال مقاله به دبیرخانه ی همایش بهداشت محیط ایران

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش