تجلیل از مقالات برتر

 به اطلاع شرکت کنندگان در همایش می رساند که دبیرخانه همایش در نظر دارد طبق روال دوره های گذشته سه مقاله برتر در هر محور را با نظرات داوران محترم و کمیته علمی همایش تعیین نموده و علاوه بر تقدیم لوح تقدیر، مراحل داوری و پذیرش این مقالات را در تعدادی از مجلات داخلی و بین المللی دارای امتیاز با رعایت ضوابط این مجلات تسهیل نماید. البته شرط نهایی در انتخاب و ارسال مقالات به این مجلات این است که اطلاعات کل یا بخشی از مقالات منتخب در گذشته در مجلات دیگری چاپ نشده باشند و همچنین مقالات قبل از ارسال به مجلات بر اساس فرمت آن مجلات تنظیم شده باشند. ضمنا در صورتی که هر کدام از سه مقاله اول منتخب قبلا در مجلات علمی چاپ شده باشند، مقالات رده های بعدی به انتخاب دبیر علمی و کمیته علمی همایش جایگزین خواهند شد. البته رایزنی های صورت گرفته برای افزایش تعداد مجلات و مقالات منتخب در حال انجام می باشد.  لیست مجلاتی که تاکنون با این همایش اعلام همکاری نموده اند شامل موارد ذیل می باشند:

 

نام مجله

انتشارات

نمایه شده در

 

Archives of Hygiene Sciences

دانشگاه علوم پزشکی قم

DOAJ- -ISC،

Journal of Environmental Health and Sustainable Development (JEHSD)

دانشگاه علوم پزشکی یزد

SCOPUS- ISC

DOAJ

Q4

Environmental Health Engineering and Management Journal

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ESCI (ISI), ISC, Scopus, DOAJ

Q3

Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR)

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ISC، DOAJ

 

Iranian Journal of Health Sciences

مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ISC- علمی پژوهشی

 

مجله آلودگی هوا و سلامت

انجمن علمی بهداشت محیط ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

DOAJ ,Scopus – علمی پژوهشی

 

فصلنامه سلامت و محیط زیست

انجمن علمی بهداشت محیط ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

ISC- DOAJ  علمی پژوهشی

 

Jundishapur Journal of Health Sciences

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ISC- علمی پژوهشی

 

مجله تحقیقات سلامت در جامعه

مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ISC- علمی پژوهشی

 

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش